Polityka Systemu Zarządzania laboratorium LABO – WET Sp. z o.o.

LABO-WET Sp. z o.o. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne prowadzi działalność m. in. w zakresie weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt, badania środków żywienia zwierząt i ich środowiska.

Naszym priorytetem jest budowanie i utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera dla Klientów współpracujących z Laboratorium.

Ogólnym celem jakościowym jest:

 • uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiarygodności, rzetelności i użyteczności świadczonych usług weterynaryjnych
 • zachowanie bezstronności w działaniu oraz poufności informacji pozyskanych od klientów
 • utrzymanie zaufania dotychczasowych klientów
 • ciągle doskonalenie skuteczności systemu zarządzania i kompetencji technicznych
 • rozwój działalności poprzez ciągłe zwiększanie zakresu świadczonych usług.

Politykę Systemu Zarządzania realizuje się poprzez spełnienie celów strategicznych w oparciu o:

 • wysoką etykę zawodową personelu Laboratorium i świadomą odpowiedzialność za jakość pracy,
 • prowadzenie działań dla podniesienia konkurencyjności na rynku weterynaryjnych usług diagnostycznych,
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Księdze Systemu Zarządzania i procedurach,
 • wykonywanie badań metodami, które gwarantują wiarygodność i użyteczność wyników,
 • wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego,
 • identyfikację zagrożeń w odniesieniu do wszystkich aspektów prowadzonej działalności laboratoryjnej,
 • wdrażanie niezbędnych działań w celu zapobiegania i minimalizowania ich niepożądanych wpływów.

Realizowana polityka jakości, struktura organizacyjna oraz wdrożony System Zarządzania gwarantują, że Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, że:

 • wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz mającymi zastosowanie dokumentami jednostki akredytacyjnej PCA,
 • Laboratorium definiuje i identyfikuje procesy, które stanowią działania zgodnie z Systemem Zarzadzania i są ujęte w kartach procesów oraz w procedurach. Procesy obejmują planowanie i przyszły rozwój, planowanie strategiczne, ustalanie celów długo i krótko terminowych, zarządzanie personelem, monitorowanie i ocenę działalności,
 • Laboratorium na bieżąco identyfikuje i rozpatruje ryzyka oraz szanse związane z prowadzoną działalnością. W tym zakresie planuje działania odnoszące się do ryzyk w celu zapobiegania i minimalizowania ich niepożądanych wpływów poprzez wdrożenie tych działań w Systemie Zarządzania jak również ocenę ich skuteczności. Laboratorium wykorzystuje szanse w celu rozwoju i doskonalenia swojej działalności, pozyskiwania nowych klientów i umocnienia pozycji na rynku usług badawczych,
 • Laboratorium wykonuje badania zgodnie wymaganiami klienta, z przepisami prawa oraz z dobrą praktyką laboratoryjną monitorując i potwierdzając swoje kompetencje w zewnętrznych badaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC,
 • Laboratorium nie przedstawia opinii i interpretacji raportowanych wyników badań,
 • na życzenie Klienta na sprawozdaniach z badań zawierających wyniki metod badawczych ilościowych Laboratorium przedstawia stwierdzenie zgodności raportowanych wyników ze specyfikacją / wymaganiem,
 • System Zarządzania jest poddawany ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu skuteczności jego funkcjonowania,
 • integralność Systemu Zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie Zarządzania,
 • udokumentowana w Księdze Systemu Zarządzania polityka jakości, jak również cała dokumentacja Systemu Zarządzania Laboratorium są znane, dostępne, czytelne i stosowane w praktyce laboratoryjnej przez wszystkich pracowników,
 • Laboratorium nie angażuje się w działania, które mogłyby zachwiać zaufanie do niezależności, obiektywności oraz rzetelności w odniesieniu do jego działalności laboratoryjnej. Kwalifikacje zawodowe pracowników Laboratorium i ich ciągłe doskonalenie poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, monitorowanie kompetencji oraz udział w badaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC, zapewniają profesjonalizm badań i wysoki poziom świadczonych usług laboratoryjnych,
 • wynagrodzenie pracowników wykonujących badania jest niezależne od wyników badań ani ilości wykonanych analiz.