Polityka Systemu Zarządzania laboratorium „LABO – WET” Sp. z o.o.

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „Labo-Wet” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt, badania środków żywienia zwierząt i środowiska. Priorytetem naszym jest budowanie i utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera dla Klientów (hodowców zwierząt i lekarzy weterynarii) współpracujących z Laboratorium na wszystkich etapach produkcji zwierzęcej oraz w zakresie diagnostyki chorób zwierząt tzw. „towarzyszących”.

Ogólnym celem jakościowym jest:

 • uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiarygodności, rzetelności i użyteczności świadczonych diagnostycznych usług weterynaryjnych spełniających oczekiwania klientów z zachowaniem bezstronności w działaniu oraz poufności informacji pozyskanych od naszych klientów.
 • utrzymanie zaufania dotychczasowych klientów i pozyskiwanie nowych.
 • ciągle doskonalenie skuteczności systemu zarządzania i kompetencji technicznych.

Politykę systemu zarządzania, jako nadrzędny element funkcjonowania „Labo-Wet” Sp. z o.o., zamierzamy realizować poprzez spełnienie następujących celów strategicznych w oparciu o wysoką etykę zawodową personelu laboratorium i świadomą odpowiedzialność za jakość pracy:

 • prowadzenie działań dla podniesienia konkurencyjności na rynku weterynaryjnych usług diagnostycznych,
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Księdze Systemu Zarządzania, procedurach i instrukcjach,
 • niepodejmowanie się wykonywania badań metodami, które nie gwarantują wiarygodności i użyteczności wyników,
 • wprowadzanie, zgodnie z oczekiwaniami rynku i możliwościami finansowymi laboratorium „Labo-Wet” Sp. z o.o., nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego,
 • identyfikację zagrożeń w odniesieniu do wszystkich aspektów prowadzonej działalności laboratoryjnej oraz wdrażanie niezbędnych działań w celu zapobiegania i minimalizowania ich niepożądanych wpływów.

Realizowana polityka jakości, struktura organizacyjna oraz wdrożony system zarządzania gwarantują, że Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, że:

 • wdrożony i utrzymywany system zarządzania Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz mającymi zastosowanie dokumentami jednostki akredytacyjnej PCA,
 • Laboratorium definiuje i identyfikuje procesy, które stanowią działania zgodnie z systemem zarzadzania i są ujęte w kartach procesów oraz w procedurach. Procesy obejmują planowanie i przyszły rozwój, tworzenie wizji, planowanie strategiczne, planowanie roczne, ustalanie celów długo i krótko terminowych, zarządzanie personelem, monitorowanie i ocenę działalności,
 • Laboratorium na bieżąco identyfikuje i rozpatruje ryzyka oraz szanse związane z prowadzoną działalnością. W tym zakresie planuje działania odnoszące się do ryzyk w celu zapobiegania i minimalizowania ich niepożądanych wpływów poprzez wdrożenie tych działań w systemie zarządzania jak również ocenę ich skuteczności. W miarę możliwości Laboratorium wykorzystuje szanse, głównie w celu rozwoju i doskonalenia swojej działalności, pozyskiwania nowych klientów i umocnienia pozycji na rynku usług badawczych,
 • Laboratorium wykonuje badania zgodnie wymaganiami klienta, z przepisami prawa (krajowymi i związanymi z nimi przepisami międzynarodowymi) oraz z dobrą profesjonalną praktyką, na wysokim poziomie jakościowym, monitorując i potwierdzając swoje kompetencje w zewnętrznych badaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC,
 • Laboratorium nie przedstawia opinii i interpretacji raportowanych wyników badań,
 • na życzenie Klienta na sprawozdaniach z badań zawierających wyniki metod badawczych ilościowych Laboratorium przedstawia stwierdzenie zgodności raportowanych wyników ze specyfikacją / wymaganiem,
 • System Zarządzania jest poddawany ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu skuteczności jego funkcjonowania. Ustanowiono właściwe procesy komunikacyjne w laboratorium oraz z jego klientami, przy czym komunikacja odnosi się również do skuteczności systemu zarządzania,
 • integralność systemu zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
 • udokumentowana w Księdze Systemu Zarządzania polityka jakości, jak również cała dokumentacja systemu zarządzania Laboratorium są znane, dostępne, czytelne i stosowane w praktyce laboratoryjnej przez wszystkich pracowników,
 • Laboratorium nie angażuje się w związki ani działania, które mogłyby zachwiać zaufanie do niezależności, obiektywności oraz rzetelności w odniesieniu do jego działalności laboratoryjnej. Kwalifikacje zawodowe pracowników Laboratorium i ich ciągłe doskonalenie poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, monitorowanie kompetencji diagnostów, oraz udział w badaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC, zapewniają profesjonalizm badań i wysoki poziom świadczonych usług laboratoryjnych,
 • wynagrodzenie pracowników wykonujących badania jest niezależne od wyników badań ani ilości wykonanych analiz.

Za realizację polityki systemu zarządzania w Laboratorium odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Za ustanowienie systemu zarządzania, jego wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności odpowiedzialny jest Kierownik ds. Jakości Laboratorium.

Jako Członkowie Zarządu deklarujemy swoje zaangażowanie w realizację Polityki Jakości i zapewnienie niezbędnych środków do jej realizacji.

Szczecin, dnia 27.03.2020 r.