Bezstronność

Bezstronność, kompetencje i spójność działania są podstawowymi wartościami, na których opiera się działalność Laboratorium.

Laboratorium w swojej działalności jest zorganizowane w sposób zapewniający obiektywność i niezależność od nacisków komercyjnych, a także w sposób, który gwarantuje, że nie wystąpi konflikt interesów pomiędzy Laboratorium i jego Klientami.

Laboratorium na wszystkich poziomach swojej działalności wdrożyło rozwiązania organizacyjne oraz procesy zapewniające, że działalność laboratoryjna prowadzona jest w sposób niezależny i bezstronny z zachowaniem zasady poufności wszelkich informacji i danych klientów.

BEZSTRONNOŚĆ W ODNIESIENIU DO ORGANIZACJI
Laboratorium jest zorganizowane w taki sposób, aby bezstronność nie była zagrożona przez jakiekolwiek naciski handlowe, finansowe lub inne.

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA
Laboratorium prowadzi działalność usługową dostępną dla wszystkich zainteresowanych klientów (o ile dotyczą zakresu prowadzonej działalności), traktując wszystkich klientów jednakowo.

PERSONEL
Cały personel Laboratorium kieruje się w swoich działaniach zasadą obiektywizmu i nie podlega komercyjnym, finansowym i innym naciskom, które mogłyby naruszyć bezstronność.
Personel Laboratorium jest świadomy zagrożeń dla bezstronności i zasad postępowania w przypadku podejrzenia ich wystąpienia, w szczególności jest zobowiązany do ujawniania wszelkich aktualnych, poprzednich lub możliwych do przewidzenia powiązań mogących stanowić potencjalny konflikt interesów Klientów i Laboratorium.
Personel nie może świadczyć innych, poza obowiązkami wynikającymi z realizacji zlecenia/umowy, usług dla Klientów Laboratorium.

ZARZĄDZANIE
Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoje zaangażowanie w proces zarządzania konfliktem interesów i zapewnianie obiektywności działalności laboratoryjnej oraz zapoznanie się z Polityką Systemu Zarządzania Laboratorium LABO-WET Sp. z o. o.
Na bieżąco identyfikuje, analizuje, ocenia, podejmuje działania i monitoruje wszelkie ryzyka dla bezstronności wynikające z powiązań Laboratorium z innymi firmami, działalności Laboratorium oraz powiązań personelu.