Bezstronność

Działalność Laboratorium prowadzona jest w sposób bezstronny oraz zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność.

Kierownictwo Laboratorium na bieżąco identyfikuje zagrożenia dla bezstronności laboratorium poprzez analizę ryzyka wynikającego z działalności laboratoryjnej, powiązań laboratorium oraz powiązań personelu laboratorium.

Laboratorium funkcjonuje w strukturach Spółki, dysponuje odpowiednimi zasobami (pomieszczenia, infrastruktura, wyposażenie, personel) zapewnianymi ze środków budżetu Spółki.

Kierownictwo Laboratorium działa na rzecz zachowania bezstronności, nie zezwalając, aby jakiekolwiek naciski komercyjne, finansowe lub inne zagrażały bezstronności.

Mając na względzie znaczenie bezstronności w prowadzonej działalności, Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do prowadzenia działań na rzecz zapewnienia bezstronności i deklaruje, że personel laboratorium:

 • działa bezstronnie, rzetelnie i niezależnie, stosując te same zasady postępowania wobec wszystkich klientów, w żadnym przypadku nie ma miejsca faworyzowanie lub dyskryminowanie klientów,
 • gwarantuje bezstronność na wszystkich etapach realizowanych działań/ badań,
 • nie sugeruje Klientom, że wynik badania będzie wykonany szybciej, lepiej czy taniej niż konkurencyjne podmioty jeżeli jest to sprzeczne z obowiązującymi normami, rozporządzeniami czy zatwierdzonymi procedurami badawczymi,
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych samodzielnie, tylko korzysta z usług niezależnych auditorów zewnętrznych,
 • na bieżąco, w porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium, zarządza ryzykiem związanym z bezstronnością: identyfikuje, analizuje i dokumentuje potencjalne ryzyka wynikające z prowadzonych prac i powiązań organizacyjnych, powiązań personelu oraz podejmuje działania dla ich eliminacji lub minimalizowania ich znaczenia,
 • nie podejmuje prac w przypadku, gdy konflikt interesów stanowi zagrożenie dla bezstronności,
 • jest zobowiązany do ujawnienia każdej sytuacji, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezstronności,
 • nie podlega żadnym naciskom i wpływom finansowym lub innym, zewnętrznym i wewnętrznym, mogącym wpłynąć na realizowane przez laboratorium prace, a ich wynagrodzenie jest niezależne od liczby i wyników wykonywanych badań,
 • system płac jest niezależny od uzyskiwanych wyników badań. Różnice w płacach wynikają tylko i wyłącznie z różnic w doświadczeniu w zakresie diagnostyki weterynaryjnej i pełnionych funkcji dodatkowych, a nie wynikają bezpośrednio z powiązań personelu, płci, wyznania, orientacji czy działalności marketingowej i innych środków motywacyjnych zagrażających bezstronności,
 • personel nie ulega żadnym naciskom handlowym oraz finansowym firm wspierających działalność laboratoryjną, a zakupy dostaw/usług prowadzone są zgodnie z obowiązującą procedurą i zależą przede wszystkim od wymagań rynku, norm i procedur badawczych,
 • każdy pracownik jest świadomy ważności zachowania bezstronności w działalności laboratoryjnej i podpisuje deklarację w której zobowiązuje się do informowania o pojawieniu się zagrożenia,
 • Kierownictwo laboratorium na bieżąco ocenia ryzyka dla bezstronności poprzez wywiady i rozmowy z personelem, np. ocena ryzyka dla bezstronności wynikająca z powiązań rodzinnych, dodatkowej pracy itp.,
 • skuteczność działań podejmowanych odnośnie bezstronności jest przeprowadzona podczas przeglądów zarządzania.

Laboratorium dokonuje identyfikacji zagrożeń dla swojej bezstronności na bieżąco. Obejmuje to te zagrożenia, które wynikające z działalności laboratorium i zatrudnionego personelu. Relacje dotyczące bezstronności mogą dotykać obszarów własności, zarządzania, zarządzania personelu, udostępnionych zasobów, finansów, kontrakty, marketingu, płatności prowizji od sprzedaży lub też innych zachęt.